ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a www.nanabolt.hu internetcímen (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetett internetes áruház (a továbbiakban: „Webáruház”) működését, az azt Felhasználó személyek (a továbbiakban: „Felhasználó(k)”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Az  áru lényeges tulajdonságai

1.1. A Webáruházban a Felhasználók a NANA  áruit vásárolhatják meg.

A Szolgáltató adatai

A Webáruház működtetőjének (a továbbiakban: „Szolgáltató”) adatai:

 1. a) név: IT Kontroll Kft.
 2. b) székhely, postai cím: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.
 3. c) telefon és telefax szám: +36302014271
 4. d) elektronikus levelezési cím: info@nanabolt.hu
 5. e) a Szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság megnevezése és a Szolgáltató nyilvántartásba vételi száma: Fővárosi Törvényszék
 6. Az árurendelés menete

3.1.  az árurendelés menete az alábbi:

A Felhasználó a kiválasztott  áru(ka)t a „Kosárba tesz” gomb megnyomásával választhatja ki.

A Felhasználó a „Fizetés” gomb megnyomásával zárja le az árurendelés műveletét. A Felhasználó a gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi a fizetési kötelezettségét.

3.2. A megrendelt árut a Szolgáltató a vételár megfizetését (lásd 4.4. pont) követően juttatja el a Felhasználónak.

3.3. A Szolgáltató köteles a Felhasználó megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

3.4. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az az adott személy számára hozzáférhetővé válik.

3.5. A megrendeléssel és visszaigazolással létrejövő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az a Szolgáltatónál a későbbiekben nem lesz hozzáférhető a Felhasználó számára.

3.6. A szerződéskötés nyelve a magyar.

 1. Vételár; fizetési feltételek

4.1. A Webáruházban elérhető áruk adóval megnövelt – szállítási költséget nem tartalmazó – vételára az áru   mellett kerül feltüntetésre.

4.2. A Webáruházban elérhető áruk megvásárlásával felmerülő egyéb költségek: futárszolgálat igénybevétele esetén a futárszolgálat díja: https://www.nanabolt.hu/pages/kiszallitas.

4.3. A Webáruházból megrendelhető  áruk árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

4.4. A vételár és a vásárlással felmerülő egyéb költségek megfizetésének módja:

banki átutalással

4.5. A vételár akkor minősül megfizetettnek, ha az a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

4.6. A megrendelő a megrendeléstől számított 10 munkanapon belül köteles utalni, ha ezen az időn belül nem kerül jóváírásra az összeg, a megrendelés automatikusan törlődik.

 1. Szállítási feltételek

5.1. A szállítási módok az alábbiak: (a vételár megfizetésétől számított 10 munkanapon belül):

GLS futárszolgálat igénybevétele,

FOXPOSTON keresztül,

saját futárszolgálat,

A Felhasználó a szállítási módok között a szállítási módok menüben kattintással választhat.

5.2. Ha a csomag elindult, a Szolgáltató emailt küld róla a Felhasználónak.

5.3 A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségéről megbizonyosodni és ezt az aláírásával elismerni.

5.4. A kiszállítás előtti napon a futár vagy futárszolgálat emailben, telefonon és/vagy sms-ben értesíti a Felhasználót a kiszállítás tényéről. Ha ennek ellenére nem sikerül a kiszállítás, a futár még egy alkalommal próbálkozik a kiszállítással, utána visszaküldi a Szolgáltatónak a megrendelt árut. 

 1. Adatbeviteli hibák

6.1. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen, illetve pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért nem terheli felelősség, ezért a Felhasználók megrendelésük elektronikus úton való elküldése előtt kötelesek körültekintően ellenőrizni a bevitt adataikat.

6.2. A Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a kosár tartalmát szabadon változtathatja.

 1. A Felhasználót megillető elállási jog

7.1. A Felhasználó a 2. mellékletben meghatározott feltételekkel elállhat a megkötött szerződéstől.

7.2. A Felhasználó az elállási jogát a 3. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, amely esetben a Szolgáltató köteles tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolni a Felhasználói nyilatkozat megérkezését.


 1. Fogyasztói panaszok; kellékszavatosság, termékszavatosság

8.1. A Felhasználó a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait a 2. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg.

8.2. A Felhasználó a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

8.3. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát

 1. a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni,
 2. b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli

panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan a 8.6. pontban írtak szerint köteles eljárni.

8.4. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

8.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a) a Felhasználó neve, lakcíme,
 2. b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. c) a Felhasználó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. d) a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
 6. f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

8.6. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles.

8.7. A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

8.8. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.) fordulhat


8.9. A kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató a 4. sz. mellékletben áll a Felhasználók rendelkezésére.

 1. Adatkezelés

9.1. A Weboldal üzemeltetésével összefüggésben felmerülő, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést a Szolgáltató az 1. sz. melléklet szerinti adatkezelési szabályzat szerint végzi.

Záró rendelkezések

10.1. A Felhasználók a Weboldal használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

10.2. Felhasználó csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy lehet.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen ÁSZF módosítására. A Szolgáltató a módosított vásárlási feltételeket annak hatálybalépését megelőző 15 nappal közzéteszi a Weboldalon.

10.3. A jelen ÁSZF-re az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és a Felhasználó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak.

10.4. A felek a jogviták rendezésére kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

10.5. A Szolgáltató nem rendelkezik a Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex-szel.

Budapest, 2023. június

 1. számú melléklet

Adatkezelési szabályzat

1        Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy a IT Kontroll Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.

Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen - jogi szempontból értelmezhető - kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről eljárásokról és az adatkezelés módjáról.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes adatokra és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológia intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a https://www.nanabolt.hu/pages/aszf hozzáférhetőségeken érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.

2        Az Adatkezelő adatai 

2.1          Az Adatkezelő cégadatai  

Név: IT Kontroll Kft.  

Székhely: 1139 Röppentyű utca 48.

Cégjegyzékszám: 0109675157

Központi e-mail: info@nanabolt.hu

2.2          Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:

info@nanabolt.hu

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket (e-mail) a 3.8. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

2.3          Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

Név: Nyíri Miklós

Email cím: info@nanabolt.hu 

3        Adatkezelő Adatkezelései és a kezelt személyes adatok 

3.1          Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Név

Cím

Email cím

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés célja: értékesítés, számla kiállítás, áru kiszállítás

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges>

Az adatkezelésben kezelt adatok: név, cím, email cím

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Nincs korlátozva

3.2          Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Email cím 

Az adatkezelés jogalapja: az Érintett opt-in alapú hozzájárulása

Az adatkezelés célja: email kiküldése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

Az adatkezelésben kezelt adatok: email cím

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Nincs korlátozva 

3.3          Technikai adatok

Technikai adatok, azon adatok, amelyek az Adatkezelő rendszereinek működése során többnyire automatikusan keletkeznek és kerülnek rögzítésre. Egyes technikai adatokat a rendszer, az Érintett külön nyilatkozata, vagy cselekménye nélkül is tárol és bizonyos esetekben automatikusan naplóz. A technikai adatok az Érintett személyének azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azonban összekapcsolhatók felhasználói adatokkal, így az azonosítás elvileg lehetővé válik. Ilyen adatkapcsolatokat az Adatkezelő nem készít, kivéve egyes olyan esetekben, amikor erre Adatkezelőt törvény kötelezi. A technikai adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozói férhetnek hozzá.

Az adatkezelés jogalapja: a szolgáltatás nyújtásához technikailag feltétlenül szükséges

Az adatkezelés célja: weboldal és értékesítési rendszer működtetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: szolgáltatás nyújtása nem lehetséges

Az adatkezelésben kezelt adatok megőrzési ideje: Nincs korlátozva

3.4          Böngésző Süti - Cookie

3.4.1 A sütik feladata

A HTTP-süti (süti, cookie) kisméretű adatcsomag, amelyet az internetes böngészés során a látogatott weboldalt tartalmazó szerver hozza létre a kliens webböngészője segítségével, az első látogatás alkalmával, ha ez a böngészőben engedélyezve van. A sütik a felhasználó számítógépén, előre meghatározott, böngésző típusonként eltérő helyen tárolódnak. A további látogatások során a tárolt sütit a böngésző visszaküldi a webszervernek, különféle, a kliensről szóló információkkal együtt. A sütik segítségével a szervernek lehetősége van az adott felhasználó azonosítására, róla különféle információk gyűjtésére és ezekből elemzések készítésére. A sütik főbb funkciói:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik, egyszerűsítik, kényelmesebbé, gördülékenyebbé teszik az adott weboldal használatát;
 • szükségtelenné teszik már megadott adatok újramegadását;
 • általában javítanak a felhasználói élményen.

A sütik használatával az Adatkezelő adatkezelést végez, amelynek fő céljai:

 • felhasználó azonosítás
 • az egyes munkamenetek azonosítása
 • hozzáférésre használt eszközök azonosítása
 • bizonyos megadott adatok tárolása
 • nyomon követési és helyinformációk tárolása és továbbítása
 • analitikai mérésekhez szükséges adatok tárolása és továbbítása

Az adatkezelés jogalapja: pl. az Érintett opt-in hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: weboldal működtetése, személyre szabott tartalom

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: bizonyos kényelmi funkciók nem értheőek el a weboldalon

Az adatkezelésben kezelt adatok: user ID, session ID, eszköz ID, dátum és időpont,  

3.4.2 Munkamenet sütik - session cookie

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.4.3 Harmadik fél által elhelyezett analitikai sütik - analitics cookie

Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az Adatkezelő szervere információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4.3 Sütik letiltásának-, sütikkel kapcsolatos szabályok beállításának lehetősége

Az Érintettnek lehetősége van bizonyos típusú sütikre vonatkozó szabályok beállítására, pl. a sütik használatának mellőzésére, a sütik letiltására stb., a használt böngésző megfelelő beállításaival. A sütik szelektív, vagy általános tiltásának beállítási lehetőségeiről szóló információk az adott böngésző „Segítség/Help” menüjében találhatóak meg. Ezek segítségével a sütik:

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet a sütiket:

 • általánosan letiltani;
 • a sütik elfogadásának módját beállítani (automatikus elfogadás, egyenként kérdezzen rá, stb.);
 • egyenként letiltani;
 • egyenként, vagy csoportosan törölni;
 • egyéb sütikkel kapcsolatos műveleteket elvégezni.

3.5          A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

<Az előző pontban felsorolt összes Adatkezelésre vonatkozóan tételesen adja meg a táblázatban szereplő szükséges attribútumokat. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Ön vállalkozásában egyéb mezők is szükségesek, úgy táblázat szabadon bővíthető.>


Adatkezelés neve

Felhasználási hely

Jogalap/Jogszabály

Megőrzési idő

Webáruház rendeléssel kapcsolatos adatok

Rendelés teljesítése

(továbbítás futárszolgálatnak)

 

Az érintett hozzájárulása

Nincs korlátozva

Hírlevél regisztráció

Mailchimp

Az érintett hozzájárulása

Nincs korlátozva


4        Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1          Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorol Adatkezelésekben a személyes adatok kezelését, minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és az ott megadott jogalap alapján, a 4.2. pontban felsorol jogszabályok szerint végzi.

A személyes adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2          Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:

 • GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

5        Az adatok tárolása és biztonsága

5.1          Az adatok fizikai tárolási helyei

Adatkezelő a személyes adatokat integrált informatikai rendszerén tárolja. A rendszer elemei a következő földrajzi, fizikai helyeken vannak elhelyezve:


Adatkezelő központi telephelye

Cím

Rövid leírás

Adatkezelő fióktelepe

Cím

Leírás

Shopify

150 Elgin Street, 8th Floor 

Ottawa, ON, Canada 

K2P 1L4

Online bolt szolgáltató

5.2          Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezelését elsődlegesen megfelelően kiépített és védett informatika rendszerén végzi. Az informatikai rendszer üzemeltetése során gondoskodik az azon tárolt, feldolgozott és továbbított adatok információbiztonsági alapattribútumainak megfelelő szintjéről, úgymint a kezelt adatok:

 • sértetlenségéről (Integrity), az adat eredetisége, változatlansága biztosított;
 • bizalmasságáról (Confidentality), kizárólag az arra jogosultak, a jogosultságukat nem meghaladó mértékben férnek hozzá;
 • rendelkezésre állásáról (Availability), az adat a jogosultak számára hozzáférhető és elérhető, az elvárt rendelkezésre állási időtartamban. A szükséges informatikai infrastruktúra üzemkészen rendelkezésre áll.

Adatkezelő a kezelt adatokat:

 • szervezeti, működési,
 • fizikai biztonsági,
 • információbiztonsági

védelmi intézkedések strukturált rendszerével védi. Adatkezelő a védelmi intézkedéseket rendszerét és az egyes védelmi intézkedések védelmi szintjeit, a védendő adatok fenyegetéseinek hatására felmerülő kockázatokkal arányos mértékben alakítja ki és működteti. A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák.

6        Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni, a jogosultsági szabályoknak, a jogosultsági rendszernek és az egyéb belső szabályozásoknak megfelelő mértékben. Az Adatkezelő egyes adatokkal kapcsolatos műveleteket, feladatokat, harmadik fél Adatfeldolgozókkal végeztet el. Az Adatkezelő az adatokat a felsoroltakon túl nem teszi közzé és egyéb harmadik személyeknek nem adja át.

 

Cégnév

Cím

Tevékenység

Szerepkör

Átadott adatok köre

Cat count

 

Könyvelés

Adatfeldolgozó

- Munkavállaló név

- Munkavállaló cím

- Munkavállaló adóazonosító jel

- Stb.

GLS

Alsónémedi, GLS Európa u. 2, 2351

szállítmányozó

 

Vevő neve, címe

FOXPOST

1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14. zöld lépcsőház 3. emelet*

szállítmányozó

 

Vevő neve, címe

7        Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1          Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve ha az Érintett másként kéri, a benyújtástól számított legfeljebb 30 napon belül..

7.2          Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3          Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll::

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4          Az adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk)

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5          Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6          Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7          Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást (22.cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.8          Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.9          Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3  pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.10       Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Tel: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8         Egyéb rendelkezések

Hatósági megkeresés, vagy egyéb jogszabályi kötelezettségen alapuló egyéb szervezet megkeresése esetén Adatkezelő adatkiadásra lehet köteles, vagy arra lehet kötelezhető. Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-91470/2015.

A jelen Adatkezelési Szabályzatban nem rendezett kérdésekben a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei irányadók.

 1. melléklet

Elállási/Felmondási mintatájékoztató

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) c ) értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan nem előre gyártott áru esetén, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetén, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak. Ezen  áru(k) átvételét, valamint a vételár megfizetését nem tagadhatja meg. A szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a web áruháznak lehetősége van a vételár megfizetését, illetve a fogyasztó szerződésszegő magatartásával összefüggésben felmerült károk megtérítését követelni (PTK. 2013. évi V. törvény 6:183§)

Akciós , használt, viselt, kimosott, kiöblített vagy sérült  áruk tekintetében; olyan áru, melyet nem teljes egészében, használtan vagy nem eredeti csomagolásban küldtek vissza vagy olyan szett, amely nem tartalmaz minden elemet az elállási jog nem érvényes.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

vállalkozás neve: IT Kontroll Kft.

székhelye, postai címe: 1139 Budapest, Röppentyű utca 48.

elektronikus levelezési címe: info@nanabolt.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles az árut  számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. elállási nyilatkozattal együtt a Vállalkozás által küldött állapotban. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut.

Az áru  visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

IT Kontroll Kft. részére

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi  áru/k adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Bankszámlaszám, amire az áru ellenértékét visszavárja:

Kelt

 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön vállalkozásunk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.